Politika zasebnosti

UVOD 

V podjetju BizIT digitalne rešitve d.o.o. (v nadaljnji komunikaciji označeno kot "BizIT" ali "Upravljavec") smo globoko zavezani k odgovornemu in transparentnemu ravnanju z osebnimi informacijami naših naročnikov, možnih bodočih strank, obiskovalcev naših spletnih platform in vseh, ki med interakcijo z nami delijo svoje osebne podatke (v nadaljevanju opredeljeno kot "uporabniki"). Zaradi tega smo sprejeli to Politiko zasebnosti (v nadaljevanju "Politika"), s katero želimo našim uporabnikom na jasen in dostopen način predstaviti namene, pravne osnove za obdelavo njihovih informacij in njihove pravice v povezavi z obdelavo, kot so določene v Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22, ZVOP-2) ter Uredbi (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 glede varovanja posameznikov v povezavi z obdelavo osebnih podatkov, prostim pretokom teh podatkov in preklicem Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju "Splošna uredba o varstvu podatkov"). Terminologija, uporabljena v tej Politiki, kot so izrazi "upravljavec", "obdelava", "omejitev obdelave", "izvajalec obdelave", "profiliranje", "psevdonimizacija", "tretji deležnik" in "entiteta", se sklicuje na definicije, kot so navedene v Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Politika skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov ureja naslednja področja: 

 • kontaktne informacije Upravljavca in kontakt pooblaščene osebe za varstvo podatkov, 

 • namene in pravne podlage za obdelavo različnih vrst osebnih podatkov uporabnikov, vključno s profiliranjem osebnih podatkov uporabnikov, 

 • uporabnike osebnih podatkov, pogodbeno obdelavo in posredovanje podatkov v tretje države, 

 • čas hrambe posameznih vrst osebnih podatkov, 

 • skrb za varnost osebnih podatkov, 

 • pravice uporabnikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, 

 • postopek uveljavljanja uporabnikovih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, 

 • pravico do vložitve pritožbe v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. 

PODATKI O UPRAVLJAVCU IN OSEBI, POOBLAŠČENI ZA VARSTVO PODATKOV 

Upravljavec osebnih podatkov uporabnikov je podjetje BizIT digitalne rešitve d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. V podjetju BizIT je imenovana pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@bizit.si.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatek je informacija, ki uporabnika identificira kot določenega ali določljivega posameznika. Uporabnik je določljiv takrat, ko ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za uporabnikovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto. Upravljavec skladno z nameni, opredeljenimi v nadaljevanju Politike, zbira naslednje osebne podatke: 

 • osnovne podatke o uporabniku (ime in priimek, naziv, delovno mesto in drugi podatki o delodajalcu), 
 • kontaktne podatke in podatke o uporabnikovi komunikaciji z Upravljavcem (e-poštni naslov / email, telefonska številka, datum, ura in vsebina poštne ali email komunikacije), 
 • podatke o udeležbi na dogodkih, ki jih organizira BizIT (podatek o dogodku, ki so se ga posamezniki udeležili, kraj in datum dogodka), 
 • kanal in kampanjo: način pridobitve podatkov o uporabniku oziroma vir, preko katerega je uporabnik prišel v stik z Upravljalcem (spletna stran in oglasna kampanja oziroma akcija), 
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno poda upravljavcu ob zahtevi na določene storitve, ki te podatke zahtevajo.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje uporabnikovih osebnih podatkov, razen kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob naročilu izdelkov ali storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga oz. je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju "zakonit interes").

PODLAGE ZA OBDELAVO IN NAMENI OBDELAVE 

BizIT bo obdeloval vaše osebne podatke za enega izmed v nadaljevanju navedenih namenov na podlagi naslednjih pravnih podlag:
 • vaše soglasje oziroma privolitev, 
 • izpolnitev zakonskih obveznosti upravljavca, 
 • na podlagi zakonitega interesa, 
 • izpolnjevanje pogodbene obveznosti. 

Vaše osebne podatke bo BizIT obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. BizIT od uporabnika zbira zgolj tiste osebne podatke, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

Obdelava za izpolnitev pogodbenih obveznosti 

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev Upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, Upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev. 

Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti za naslednje namene:
 • pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja, 
 • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju (svetovanje, digitalizacija in avtomatizacija procesov, usposabljanja), 
 • komunikacija z izvajalci in drugimi kontaktnimi osebami stranke za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju, 
 • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organizira BizIT, vključno s podeljevanjem potrdil udeležencem dogodkov.

Obdelava na podlagi soglasja oziroma privolitve 

BizIT bo na podlagi vašega pisnega soglasja obdeloval vaše osebne podatke za naslednje namene:
 • za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o izobraževanjih, novostih, storitvah kot tudi dogodkih pri Upravljavcu ali pri tretjih osebah, 
 • za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev strokovnih rešitev uporabniku ali delodajalcu (po predhodnem dogovoru tudi na vašem naslovu), 
 • za objavo v strokovnih medijih in na spletnih straneh z osnovnim namenom promoviranja uporabnika in njegovega delodajalca, 
 • za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino, 
 • za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete prek e-naslova dpo@bizit.si. 

Uporabnik lahko podane privolitve za posamezne namene obdelave ureja, jih prekliče ali poda privoljenje še za druge namene obdelave svojih osebnih podatkov. 

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva BizIT 

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

V določenih primerih bo lahko BizIT za nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa, zbranih na podlagi ene izmed zgoraj navedenih pravnih podlag (privolitve, pogodba), sprejel določene varovalke za varstvo vaših osebnih podatkov, kot so psevdomizacija, kriptiranje, obdelava v agregirani obliki ali/in brisanje določenih vrst osebnih podatkov. 

BizIT bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene:

 • Trženjske, poslovne in druge tehnične analize, kot na primer analiziranje in ugotavljanje, iz katerih organizacij prihajajo udeleženci dogodkov in kakšne funkcije zasedajo v teh organizacijah, za vodenje evidenc, koliko in katerih dogodkov se je udeležil uporabnik, za vodenje evidenc v zvezi s podeljenimi potrdili udeležencev dogodkov. 
 • Preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih. Tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. 
 • Neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s poglavjem Pravica do ugovora te Politike.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV 

Do vaših osebnih podatkov smejo dostopati zgolj zaposleni v podjetju BizIT in obdelovalci osebnih podatkov, ki so za to neposredno pooblaščeni. 

BizIT vaših osebnih podatkov ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

ČAS HRAMBE OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec osebnih podatkov ne obdeluje dlje, kot je treba za doseganje namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. 

Osebne podatke, ki jih BizIT obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, hrani BizIT za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru hrani BizIT podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora. 

Osebne podatke, ki jih BizIT obdeluje na podlagi zakona, hrani BizIT za obdobje, ki ga predpisuje zakon. 

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani BizIT trajno, do preklica vaše privolitve oz. zahteve po prekinitvi obdelave. BizIT take podatke izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon. 

Po preteku obdobja hrambe bo BizIT vaše osebne podatke učinkovito in trajno zbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

SKRB ZA VARNOST OSEBNIH PODATKOV 

BizIT je zavezan k zaščiti vaših osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje z naslednjimi ukrepi: 

 • podatke varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami, 
 • podatke varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki, 
 • BizIT preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih, 
 • BizIT zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali aninimiziranja osebnih podatkov, ko preneha namen, za katerega so bili zbrani, 

Nepooblaščen dostop do osebnih podatkov, njihovo uporabo in razkritje BizIT preprečuje z naslednjimi varnostnimi tehnologijami ter postopki:

 • kontrolo fizičnih dostopov, 
 • zaklepanjem prostorov, omar, računalnikov, 
 • hranjenjem nosilcev osebnih podatkov v varovanih prostorih, 
 • preprečitvijo vpogleda v osebne podatke vzdrževalcem prostorov, strankam in drugim obiskovalcem prostorov pogodbenega obdelovalca, 
 • preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno oziroma za drug namen, kot je določeno, 
 • omejitvijo iznosov podatkov s strani zaposlenih, 
 • odvzemom podatkov osebam, ki jim preneha pogodba pri pogodbenem obdelovalcu,

PRAVICE UPORABNIKOV V ZVEZI Z VARSTVOM OSEBNIH PODATKOV 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov vam BizIT zagotavlja naslednje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, ki so podrobneje razdelane v nadaljevanju Politike:

 • pravico dostopa do podatkov, 
 • pravico do popravka, 
 • pravico do izbrisa ("pravica do pozabe"), 
 • pravico do omejitve obdelave, 
 • pravico do prenosljivosti podatkov, 
 • pravico do ugovora.

Pravica dostopa do podatkov 

Od BizIT imate pravico dobiti potrditev, ali BizIT obdeluje vaše osebne podatke, in kadar je temu tako, imate pravico dobiti dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov:
 • nameni obdelave, 
 • vrste osebnih podatkov, 
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, 
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, 
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi, 
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, 
 • kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom, 
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika. 

Pravica do popravka 

Od BizIT imate pravico zahtevati, da ta brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 


Pravica do izbrisa ("pravica do pozabe") 

Od BizIT imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, BizIT pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, 
 • kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, 
 • kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, 
 • kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja, 
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom. 


Pravica do omejitve obdelave 

Pravico imate zahtevati, da BizIT omeji obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov, 
 • kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, 
 • kadar BizIT osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, 
 • kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi. 


Pravica do prenosljivosti podatkov 

Pravico imate, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval BizIT, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas BizIT, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar:

 • obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in 
 • se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. 


Pravica do ugovora 

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva BizIT ali tretja oseba. BizIT bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve. 


PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV 

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov dpo@bizit.si ali po pošti na naslov BizIT d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana. 

Pravico imate, da vložite pritožbo tudi neposredno pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov. 


VELJAVNOST POLITIKE 

Politika velja od 1. 4. 2023 dalje in se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni.